Jira credits

Roll credits...

Licences informācija

Jira v8.3.4

Autortiesības © 2002 - 2019 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Šī produkta lietošana ir pakļauta Atlassian End User Agreement noteikumiem, ja vien nav citu atrunu.

Šis produkts iekļauj programmatūru, kuru ir izstrādājis Apache software Foundation.

Šis produkts iekļauj arī šādas bibliotēkas, kuras ir iekļautas GNU LGPL licencē:

Šis produkts tāpat iekļauj kodu, kuru ir veidojušas trešās puses.

Papildu informācija, kas attiecas uz šajā produktā iekļauto kodu, ieskaitot autortiesību, juridisko un licencēšanas informāciju, ir pieejama "licences" katalogā, kas iekļauta Jira instalācijas katalogā.

Licencēšanas informācija Jira spraudņiem

JIRA Service Desk Application v4.3.5

Copyright © 2002 - 2016 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Šī spraudņa izmantošana ir pakļauta Atlassian gala lietotāja līguma nosacījumiem, ja vien tajos nav noteikts citādi.

Šis spraudnis ietver programmatūras kodu no Apache Software Foundation

Šis psraudnis iekļauj šādas bibliotēkas, kuras ir iekļautas GNU LGPL licencē:

Šis papildinājums satur trešās puses izstrādātāju kodu.

Sīkāka informācija un trešo personu kods, kas iekļauts šajā spraudnī, ieskaitot autortiesības, juridiskos un licencēšanas līgumus, ir pieejams sadaļā "licences" pašā spraudnī.

JIRA Agile v8.3.0-DAILY20190814211721

Copyright © 2002 - 2013 Atlassian Corporation Pty Ltd.

The use of this plugin is subject to the terms of the Atlassian End User Agreement, unless other specified therein.

This plugin includes software developed by the Apache Software Foundation.

Šis psraudnis iekļauj šādas bibliotēkas, kuras ir iekļautas GNU LGPL licencē:

  • ColorPickerbyDHTMLGoodies.com(Unspecified)

This plugin also includes code written by other third parties.

Additional details regarding these and other third party code included in this plugin, including applicable copyright, legal and licensing notices, are available in the "licenses" directory inside the plugin.